Accueil L’oulipien de l’année Vers à soie
Les vers à soie

Page précédente Page suivante
i
nsr
esnti
oabcuml
odpsrdàll
noeelrmumee
esbnlaoaudtna
nitoiQvttauetme
ioiniburlneioutsm
eodlLuereectoeeeiol
eovuéeiavclmetlc,ipai
reôhgierasinridt,nsusss
ecmesaamrlnnpeuvraeeltbsl
srenmsopddvaereslomtel’eipd
fcmneelnutsortnrlcsealuseueeo
obreatluettirlaleloéeielgoeanoa
epru,eeqlbéaséndplulrtesennleeast
onoesonaasùcxemostoeaueniimràrnnnlr
eo’smssldvdsmdusaemltulucefdnsuetnluf
qoresrsntedeûbe’esttmûûiquxaoearsvpniue
eillEàiinutpatàtéseusreelssdeftlsueafiecr
erersmnnvlintbunn.uuaadriruerlnadeaupelofçuoqsns

Jacques Roubaud et Alain Chevrier, avec l’aide technique de Nicolas Graner